Dodano do koszyka

 
ZALOGUJ SIĘ

Nie masz jeszcze konta?

Aby robić u nas zakupy, musisz się zarejestrować i założyć konto klienta.


Załóż konto »

 logo Jasnowidze


Regulamin czwartej edycji konkursu1. JASNOWIDZE to cykliczny, organizowany co dwa lata międzynarodowy konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci w języku polskim lub angielskim.


2. Organizatorem Konkursu
jest

Wydawnictwo Dwie Siostry Sp. z o.o.
al. 3 Maja 2 m. 183
00-391 Warszawa
NIP 525-233-46-25; KRS 0000236292

 
3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Konkursu. 

 
4. Celem Konkursu jest inicjowanie procesu tworzenia pięknych i wartościowych książek dla dzieci oraz odkrywanie młodych utalentowanych twórców i stwarzanie im możliwości zaistnienia na polskim i międzynarodowym rynku wydawniczym.

 
5. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do projektantów książek, grafików, ilustratorów, plastyków i studentów uczelni artystycznych oraz do scenarzystów i autorów tekstów.

6. Udział w Konkursie mogą wziąć debiutanci i doświadczeni twórcy, z Polski i z zagranicy, indywidualnie lub zespołowo. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wskazanych w pkt. 8 Regulaminu.


7. Pracą konkursową mogą być wyłącznie projekty (teksty i ilustracje), które nie były dotychczas publikowane.

Nadesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z oświadczeniem, że autorowi lub autorom przysługują wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do jej tekstu i ilustracji oraz że praca konkursowa jest w pełni oryginalna, nie zawiera żadnych niedozwolonych zapożyczeń z innych utworów i nie narusza żadnych praw osób trzecich.


8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, sponsorów nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych.


9. Przedmiotem Konkursu jest projekt ilustrowanej książki dla dzieci w języku polskim lub angielskim. Praca konkursowa powinna zawierać:

a) scenorys (storyboard) całej książki w poglądowym pliku PDF LUB scenariusz (konspekt) całej książki w pliku tekstowym. Długość scenariusza nie powinna przekraczać 5400 znaków ze spacjami.

b) streszczenie w języku polskim i angielskim (w wypadku tekstów napisanych po angielsku – tylko w języku angielskim) w plikach tekstowych. Maksymalna objętość: po 1800 znaków ze spacjami.

c) 3 przykładowe rozkładówki zawierające ilustracje lub inne istotne elementy graficzne w dwóch formatach:


- w poglądowym pliku PDF średniej rozdzielczości (96–144 dpi) 
oraz 
- w plikach graficznych w jakości do druku (TIFF lub PSD; 300 dpi, CMYK)

 

10. W Konkursie uwzględniane będą projekty wszelkiego rodzaju książek ilustrowanych i obrazkowych dla dzieci, o dowolnym formacie, technice wykonania i objętości. Jedyne ograniczenie dotyczy objętości całości tekstu książki: nie może ona przekroczyć 40 000 znaków ze spacjami.

 
11. Prace konkursowe należy nadsyłać do 15 grudnia 2020 wyłącznie drogą elektroniczną. Zgłoszenia dokonuje się poprzez:

a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie Konkursu.

oraz
b) załączenie do formularza online plików cyfrowych zawierających pracę konkursową lub zamieszczenie w formularzu linku umożliwiającego ściągnięcie tych plików.

 

Organizator nie przyjmuje prac konkursowych wysłanych tradycyjną pocztą lub kurierem. Prace nadesłane po terminie nie zostaną przyjęte.

 

12. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika (imienia i nazwiska, adresu, telefonu i adresu email) zgodnie z zasadami przewidzianymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

a)    Administratorem zebranych danych osobowych jest Organizator Konkursu: Wydawnictwo Dwie Siostry sp. z o.o., al. 3 Maja 2 m. 183, 00-391 Warszawa; NIP 525-233-46-25, KRS 0000236292, REGON 140170423, tel. 22 618 25 30.

b)    Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem przystąpienia do Konkursu.

c)    Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz informowania Uczestników o Konkursie i jego postępach, a także w celu przygotowania, ekspozycji i promocji wystawy pokonkursowej.

d)    Dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym został zrealizowany Konkurs.

e)    Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

f)     Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

 

13. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie nadesłanych prac na stronach internetowych Organizatora w celu ogłoszenia wyników Konkursu i jego promocji oraz na nieodpłatne zaprezentowanie prac na wystawie pokonkursowej oraz w katalogu pokonkursowym.

 

14. Konkurs przebiega jednoetapowo. Prace konkursowe oceniane będą w trybie zdalnym (online) przez dwa niezależne jury powoływane przez Organizatora:

a)    jury międzynarodowe

b)    jury Wydawnictwa Dwie Siostry.

W skład jury międzynarodowego wchodziło będzie od 3 do 5 osób.

W skład jury Wydawnictwa Dwie Siostry wchodziło będzie od 3 do 5 osób.

 

15. Ocenie podlegają: jakość artystyczna całości projektu, zarówno tekstu, jak i warstwy graficznej, oryginalność, forma pobudzająca dziecięcą wyobraźnię i treść uwzględniająca dziecięcą wrażliwość.

 

16. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 1 kwietnia 2021 roku na stronie internetowej Konkursu.

 

17. W Konkursie przewidziane są 3 kategorie nagród:

a)    nagroda główna w wysokości 2500 euro oraz 2 wyróżnienia honorowe – przyznawane przez jury międzynarodowe;

b)    nagroda w postaci wydania książki przyznawana przez jury Wydawnictwa Dwie Siostry;

c)    udział najlepszych projektów wybranych przez jury wydawnicze w wystawie pokonkursowej.

 

18. Nagroda pieniężna w wysokości 2500 euro przyznana przez jury międzynarodowe zostanie przekazana na konto laureata lub laureatów w terminie 30 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu. Nagrody finansowe podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

19. Organizator zastrzega sobie prawo pierwodruku projektów zgłoszonych do Konkursu i oświadcza, że podejmie decyzję w sprawie ich wydania w ciągu 90 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu. Po tym terminie prawo pierwodruku przestaje obowiązywać. Uczestnicy Konkursu, których projekty zostaną zakwalifikowane do wydania, zobowiązują się do współpracy z Organizatorem w tym zakresie.

 

20. Projekty zakwalifikowane do wydania ukażą się w języku polskim.

 

21. Zdobywca nagrody przyznawanej przez jury Wydawnictwa Dwie Siostry oraz uczestnicy Konkursu, których projekty zostaną zakwalifikowane do wydania, zawrą z Organizatorem stosowną umowę wydawniczą, zgodnie z którą przygotują książkę do wydania, przeniosą na Organizatora autorskie prawa majątkowe oraz otrzymają jednorazowe honorarium.

 

22. Jury międzynarodowe i jury Wydawnictwa Dwie Siostry mogą nie przyznać nagrody głównej, jeśli żadna praca konkursowa nie spełnia wszystkich wymagań określonych w Regulaminie, w szczególności określonych kryteriów oceny. W przypadku gdy praca konkursowa nagrodzona nagrodą główną jury międzynarodowego ma kilku autorów, nagroda główna nie podlega zwielokrotnieniu, lecz zostaje podzielona proporcjonalnie do liczby autorów.

 
23.  Nadesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.Regulamin konkursu
 w pliku PDF do pobrania.

Aplikuj tutaj: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ONLINE