Dodano do koszyka

 
ZALOGUJ SIĘ

Nie masz jeszcze konta?

Aby robić u nas zakupy, musisz się zarejestrować i założyć konto klienta.


Załóż konto »

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy w domenie www.wydawnictwodwiesiostry.pl (zwany dalej „Sklepem) prowadzi Wydawnictwo Dwie Siostry sp. z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy  w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000236292, z siedzibą w Warszawie, al. 3 Maja 2 lok. 183, 00-391 Warszawa, NIP 525-233-46-25, REGON 140170423, nr telefonu: +48 881 360 800, adres poczty elektronicznej: sklep@wydawnictwodwiesiostry.pl, zwana dalej „Sprzedawcą”.
 2. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klientów, zasady korzystania ze Sklepu oraz zawierającym informacje niezbędne dla Klientów stosownie do obowiązujących przepisów.
 3. Klient – osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie, a także osoba, która nie posiada jeszcze konta w Sklepie, ale jest w trakcie wybierania towarów lub składania zamówienia.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zdefiniowana w art. 22[1] Kodeksu cywilnego).
 5. Konto – konto założone przez Klienta w Sklepie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Podane w Sklepie ceny towarów zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych.
 7. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Klient o koszcie dostawy jest każdorazowo wyraźnie informowany najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową i wyraża zgodę na pokrycie tych kosztów.
 8. Treści prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do składania ofert.

§ 2 Rejestracja w Sklepie
 
 1. W celu dokonania zakupu w Sklepie niezbędne jest wejście na stronę www.wydawnictwodwiesiostry.pl, z wykorzystaniem komputera lub urządzenia elektronicznego  o parametrach spełniających wymogi określone w § 7 pkt. 3 i założenie Konta w Sklepie.
 2. Założenie Konta możliwe jest przed dokonaniem wyboru towarów, które Klient zamierza kupić, a także po wybraniu tych towarów, a przed złożeniem zamówienia.
 3. W celu założenia Konta, na stronie Sklepu należy kliknąć zakładkę „Załóż Konto”. Należy wprowadzić adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz hasło, za pomocą których Klient będzie się logował do swojego Konta w Sklepie.
 4. Następnie należy wypełnić formularz rejestracyjny podając: imię, nazwisko lub nazwę (firmę). W przypadku Klientów nie będących konsumentami także numer NIP.
 5. Rejestracja i utrzymywanie Konta w Sklepie są nieodpłatne.
 6. Do dokonania rejestracji niezbędna jest akceptacja treści Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 7. Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym informację o rejestracji Konta. Wraz z informacją wysyłana jest treść niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz informacja o odstąpieniu od umowy i formularz odstąpienia od umowy.
 8. Rejestracja zostaje skutecznie dokonana z chwilą kliknięcia przez Klienta w przycisk "załóż konto". Z tą chwilą między Sprzedawcą a Klientem zawarta zostaje na odległość, na czas nieokreślony, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegająca na utrzymywaniu przez Sprzedawcę w Sklepie Konta Klienta, umożliwiającego mu zakup towarów dostępnych w Sklepie. Klient, który jest konsumentem, może odstąpić od tej umowy stosownie do przepisów zawartych  w § 6 Regulaminu. (Czternastodniowy termin na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia zawarcia umowy). Formularz odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku do Regulaminu, a także na stronie Sklepu.
 9. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę o utrzymywanie Konta bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego.
 10. Każdorazowo przy logowaniu się do Konta Klient zobowiązany jest wprowadzić hasło. Sprzedawca zaleca staranne przechowywanie danych służących do logowania i nie udostępne ich osobom trzecim.
 
§ 3 Zawarcie i wykonanie umowy
 
 1. Sprzedawca sprzedaje towary w Sklepie na podstawie zamówień składanych przez Klientów. Zamówienia składać można 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 2. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą niezbędne jest wejście na stronę www.wydawnictwodwiesiostry.pl, z wykorzystaniem komputera lub urządzenia elektronicznego  o parametrach spełniających wymogi określone w § 7 pkt. 3.
 3. Na stronie Sklepu prezentowane są towary, a także następujące informacje: nazwa (lub tytuł)  i istotne cechy towaru, cena brutto, koszt dostawy, możliwe sposoby i terminy zapłaty, sposoby i terminy dostarczenia towaru, informacja o ponoszeniu przez konsumenta kosztów zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy. Przy każdym towarze, który można zamówić, znajduje się także przycisk „dodaj do koszyka”. Należy go wcisnąć w celu zamówienia towaru.
 4. Dodanie towaru do koszyka nie oznacza, że towar ten został zamówiony. Do koszyka można dodawać kolejne towary, usuwać towary, zmieniać ilość dodanych towarów. Można też zrezygnować z dokonania zamówienia.
 5. Jeżeli Klient posiada ważny kod rabatowy i jednocześnie aktualna jest promocja związana z wykorzystaniem tego kodu rabatowego, (jeżeli kod rabatowy jest elementem promocji), możliwe jest wpisanie kodu rabatowego w odpowiednią rubrykę. Wpisanie odpowiedniego kodu rabatowego powoduje, że w koszyku automatycznie przeliczona zostaje cena.
 6. Szczegóły dotyczące danej promocji wynikają z regulaminu promocji dostępnego w Sklepie lub są umieszczone na stronach Sklepu.
 7. W celu dokonania zamówienia, należy kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”.
 8. Po naciśnięciu przycisku „Przejdź do kasy” Klient, który założył już Konto proszony jest o zalogowanie się do swojego Konta, a Klient, który nie ma jeszcze Konta, proszony jest o jego założenie (zgodnie z procedurą wskazaną w § 2).
 9. Następnie należy wybrać jeden z dostępnych w sklepie sposobów dostarczenia zamówionego towaru (kurierem, kurierem za pobraniem, Pocztą Polską – listem poleconym, Pocztą Polską – paczką). Możliwy jest też odbiór osobisty w towaru. Wskazanie sposobu dostarczenia towaru ma wpływ na termin i koszt dostawy; zarówno termin, jak i koszt wyświetlają się w koszyku, po dokonaniu wyboru sposobu dostawy.
 10. Następnie należy kliknąć przycisk „Dalej” w celu wybrania adresu, pod który ma być wysłany towar oraz numer telefonu, chyba że były podane przez Klienta w trakcie rejestracji Konta. Można też zażądać wystawienia faktury. Jeżeli Klient nie zażąda wystawienia faktury, wraz z zamówionym towarem otrzyma paragon.
 11. W tym momencie, przed złożeniem zamówienia należy złożyć oświadczenia: o akceptacji Regulaminu, o tym, że Klient wie, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty oraz o zgodzie na poniesienie podanych kosztów dostawy i kosztów związanych ze sposobem płatności (w przypadku wybrania płatności „za pobraniem”), a także o zgodzie  na poniesienie kosztów zwrotu towarów przypadku odstąpienia od umowy.
 12. W celu złożenia zamówienia, należy nacisnąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 13. Kolejnym krokiem jest dokonanie wyboru sposobu płatności (jeżeli wraz z dokonywaniem wyboru sposobu dostawy towaru nie wybrano dostarczenia za pobraniem lub odbioru osobistego).
 14. ostępne są następujące sposoby płatności:
a)      Kartą lub transferem bankowym (przelewem) natychmiastowym obsługiwanymi przez serwis DotPay, prowadzony przez Dotpay Spółka Akcyjna, ul. Wielicka 71, 30-552 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000296790, NIP:  6342661860;
b)      Przelewem (nr konta: 25 1750 0012 0000 0000 2663 1197). Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
c)      Gotówką (przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy, który jest możliwy od poniedziałku  do soboty w godzinach 11-19 albo przy odbiorze od kuriera za pobraniem)

    15. Po dokonaniu powyższych wyborów, w koszyku wymienione są wszystkie towary, które Klient planuje zamówić, ich ceny jednostkowe i cena łączna, sposób, termin i koszt dostawy oraz sposób płatności (i ewentualny koszt dodatkowy wynikający ze sposobu płatności), informacja o kosztach zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy[PS1] [K2] .
    16. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, wysyłany jest do niego list elektroniczny (e-mail) potwierdzający złożenie zamówienia. W liście tym zawarte są istotne elementy zamówienia: nazwy (tytuły) zamówionych towarów, ilości, ceny, sposób i koszty transportu, miejsce i termin dostawy, sposób płatności (i ewentualne dodatkowe koszty wynikające ze sposobu płatności), załączona jest także treść Regulaminu, pouczenie o prawie odstąpienia od umowy i formularz odstąpienia do umowy.
    17. Umowa zostaje zawarta z chwilą wprowadzenia listu elektronicznego (e-maila), o którym mowa w punkcie poprzedzającym, do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Klient mógł się z nim zapoznać. List elektroniczny (e-mail) stanowi potwierdzenie zawarcia umowy.
    18. Wraz z zamówionym towarem Klient otrzymuje (zgodnie z dokonanym przez siebie podczas składania zamówienia wyborem) fakturę lub paragon.
 
 
§ 4 Transport
 
 1. Listy polecone oraz paczki pocztowe nadawane są przez Sprzedawcę codziennie i doręczane są pod wskazany przez Kupującego adres w terminie od 2 do 5 dni roboczych od dnia nadania.
 2. Przesyłki kurierskie opłacone przelewem lub za pośrednictwem DotPay Sprzedawca nadaje w dniu uznania rachunku bankowego lub najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Przesyłki kurierskie realizowane „za pobraniem”  Sprzedawca nadaje w dniu złożenia zamówienia lub najpóźniej w następnym dniu roboczym.
 4. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres Klienta wskazany podczas rejestracji Konta albo podczas składania zamówienia (jeżeli został podany inny adres).
 5. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą. W przypadku przesyłek zagranicznych, jeżeli koszt przesyłki nie zostanie naliczony automatycznie w trakcie składania zamówienia, należy wysłać list elektroniczny (e-mail) pod adres: sklep@wydawnictwodwiesiostry.pl.
 6. Dostawa następuje wyłącznie w dni robocze.
 7. Towar dostarczany jest Klientowi w sposób wybrany przez niego w trakcie składania zamówienia. Sposoby, koszty i terminy dostawy określone są każdorazowo w trakcie składania zamówienia. Poczta Polska doręcza przesyłki w terminie do 7 dni roboczych od dnia nadania. Firma kurierska dostarcza przesyłki w terminie do 2 dni roboczych od dnia nadania.
 8. Wraz z towarem Klientowi dostarczany jest dowód sprzedaży towaru.
 9. Możliwe jest osobiste odebranie zamówionego towaru w siedzibie Sprzedawcy, od poniedziałku  do soboty w godzinach 11-19.
 10. Odbiór przesyłki należy potwierdzić podpisem na dokumentach przedłożonych przez kuriera (lub  listonosza).
 
§ 5 Reklamacje
 
 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towary bez wad. Regulacja odpowiedzialności z tego tytułu zawarta jest w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w przepisach o rękojmi: w art. 556 oraz 5561-5563.
 2. Klient ma prawo do reklamacji towaru na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji, jeżeli gwarancja została udzielona.
 3. Klient ma także prawo do zgłaszania reklamacji dotyczącej funkcjonowania Sklepu.
 4. Reklamacje towarów na podstawie rękojmi oraz reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu  powinny być zgłaszane na piśmie, na adres Sprzedawcy lub listem elektronicznym na adres: sklep@wydawnictwodwiesiostry.pl
 5. Zgłoszenie reklamacyjne na podstawie rękojmi powinno zawierać imię, nazwisko, adres Klienta, numer telefonu kontaktowego, wskazanie reklamowanego towaru, udokumentowanie, że towar został zakupiony w Sklepie (np. poprzez podanie numeru rachunku lub faktury, kopii rachunku lub faktury wraz ze wskazaniem, której pozycji reklamacja dotyczy, numeru zamówienia) oraz wskazanie przyczyny reklamacji.
 6. Sposób rozpatrywania reklamacji: W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi dotyczących wad towarów Sprzedawca prosi o przesłanie reklamowanego towaru na wskazany adres w celu dokonania oględzin.
 7. W przypadku reklamacji dotyczących funkcjonowania Sklepu Sprzedawca sprawdza czy Sklep funkcjonuje (lub funkcjonował w okresie, którego dotyczy reklamacja) zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami, czy mają (lub miały) miejsce nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu i ewentualnie jakie. Może w tym celu poprosić Klienta o dodatkowe informacje.
 8. Na podstawie zgromadzonych informacji, oględzin, a także postanowień niniejszego Regulaminu i przepisów prawa Sprzedawca podejmuje decyzję co do uznania lub nieuwzględnienia reklamacji, informując o tym Klienta.
 9. W przypadku reklamacji towaru z tytułu rękojmi Sprzedawca ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni, od daty otrzymania żądania wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo oświadczenia o obniżeniu ceny z określeniem kwoty, o jaką cena ma być obniżona.
 10. Klient, który złożył reklamację na piśmie, powiadomiony zostanie o wyniku jej rozpatrzenia na piśmie, a Klient, który złożył reklamację listem elektronicznym, powiadomiony zostanie listem elektronicznym.
 11. Reklamacje na podstawie gwarancji powinny być zgłaszane i będą rozpatrywane zgodnie z postanowieniami zawartymi w treści gwarancji (jeżeli została udzielona).
 12. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Może skorzystać w szczególności z procedur mediacyjnych zapewnionych przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do tych procedur znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 
 
§ 6 Odstąpienie od umowy
(dotyczy wyłącznie Klientów będących konsumentami)
 
 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość z wykorzystaniem Sklepu  ma prawo odstąpić od umowy, w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy zakupu towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru. Termin do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę (Wydawnictwo Dwie Siostry sp. z o.o., al. 3 Maja 2 lok. 183, 00-391 Warszawa, nr tel.: +48 881 360 800, adres e-mail: sklep@wydawnictwodwiesiostry.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się w załączniku do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

     7. Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później, niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni. Towar powinien być kompletny tj. wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami stanowiącymi jego integralną część w należyty sposób zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem (na przykład w sposób zbliżony do tego, w jaki towar był opakowany w trakcie transportu do Klienta) i w miarę możliwości zapakowany w oryginalne opakowanie. W przypadku osobistego odbioru towaru przez Klienta, Klient jest zobowiązany do zwrotu towaru do miejsca, w którym go odebrał.
     8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę zbliżoną do kosztów wysyłki towaru do Klienta.
     9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.
    10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 
 
§ 7 Postanowienia końcowe
 
 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie niezbędna jest akceptacja postanowień Regulaminu.
 2. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym z wykorzystaniem Sklepu.
 3. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu i wszystkich jego funkcjonalności niezbędny jest dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa. Niezbędne jest też posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Warunkiem korzystania ze Sklepu (w tym do dokonania zakupu oraz założenia Konta) jest wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies oraz włączenie funkcji obsługi tych plików w przeglądarce internetowej na komputerze lub urządzeniu, za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu. Korzystanie z oprogramowania lub funkcji komputera powodującej blokowanie plików cookies (np. programy antywirusowe, funkcje przeglądarek internetowych, funkcje zabezpieczeń) wyłącza możliwość prawidłowego korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu. Informacja o plikach cookies znajduje się w Polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu.
 5. Nazwa Sklepu, jego znak graficzny i wszelkie znaki słowno-graficzne zamieszczone na stronie www.wydawnictwodwiesiostry.pl są chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) lub są zarejestrowanymi znakami towarowymi i jako takie podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku „Prawo własności przemysłowej” (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1117). Dotyczy to także znaków graficznych należących do banków producentów oferowanych w Sklepie towarów (w tym wydawców) lub innych przedsiębiorców.
 6. Korzystanie z Internetu wiąże się z zagrożeniami bezpieczeństwa, w szczególności w postaci ingerencji osób trzecich, w tym ingerencji w transmisję informacji za pomocą sieci, szkodliwego oprogramowania typu malware, spyware, robaki internetowe (worm), wirusy, czy łamania haseł. Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu prawidłowego zabezpieczenia działania Sklepu.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich udostępnienia. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 09.11.2015  r.

 

 

Załącznik do Regulaminu

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

- Adresat: 

Wydawnictwo Dwie Siostry sp. z o.o., al. 3 Maja 2 lok. 183, 00-391 Warszawa, nr telefonu: +48 881 360 800, nr faksu: …, adres e-mail: sklep@wydawnictwodwiesiostry.pl

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy o świadczenie następującej usługi(*):

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ………………………………………………………………………………………

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………….

- Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………………………

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………….

- Data ………………………………

 

(*) Niepotrzebne skreślić.


 [PS1]

 [K2]