Dodano do koszyka

 

ZALOGUJ SIĘ

Nie masz jeszcze konta?

Aby robić u nas zakupy, musisz się zarejestrować i założyć konto klienta.


Załóż konto »

 


Regulamin konkursu. Edycja druga.


1. JASNOWIDZE to cykliczny, organizowany co dwa lata, międzynarodowy konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci w języku polskim lub angielskim.

2. Organizatorem Konkursu jest
Wydawnictwo Dwie Siostry Sp. z o.o. Sp. kom.
al. 3 Maja 2 m. 183
00-391 Warszawa
NIP 525 255 24 63; KRS 0000456331

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Konkursu.

4. Celem Konkursu jest inicjowanie procesu tworzenia pięknych i wartościowych książek dla dzieci oraz odkrywanie młodych utalentowanych twórców i stwarzanie im możliwości zaistnienia na polskim i międzynarodowym rynku wydawniczym. 

5. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do projektantów książek, grafików, ilustratorów, plastyków oraz studentów uczelni artystycznych.

6. Udział w Konkursie mogą wziąć debiutanci i doświadczeni twórcy, z Polski i z zagranicy, indywidualnie lub zespołowo. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wskazanych w pkt. 7 Regulaminu.
Prace konkursowe powinny być dotychczas niepublikowane.
Nadesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z oświadczeniem, że autorowi lub autorom przysługują wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do jej tekstu i ilustracji oraz że praca konkursowa jest w pełni oryginalna, nie zawiera żadnych niedozwolonych zapożyczeń z innych utworów i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
 
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, sponsorów nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych.

8. Przedmiotem Konkursu jest projekt ilustrowanej książki dla dzieci w języku polskim lub angielskim. Praca konkursowa powinna zawierać:
a)  scenariusz całości (konspekt) – maksymalnie 3 standardowe strony tekstu (5400 znaków ze spacjami) – wraz ze streszczeniem w języku angielskim + 3 przykładowe rozkładówki (maksymalny format rozkładówki: A-2) + okładka
lub
b)  scenorys (storyboard) całej książki – maksymalnie 24 strony (maksymalny format strony: A-3) – wraz ze streszczeniem w języku angielskim + 3 przykładowe rozkładówki (maksymalny format rozkładowki: A-2) + okładka.
Dodatkowo należy dołączyć płytę CD lub DVD zawierającą pracę konkursową (tekst – format: DOC, DOCX lub RTF; grafika – format: TIFF lub PSD, 300 dpi, CMYK).

9. Prace konkursowe należy nadsyłać od 15 listopada do 15 grudnia 2016 roku na adres: 
Wydawnictwo Dwie Siostry
al. 3 Maja 2 m. 183
00-391 Warszawa

W kopercie należy umieścić także formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konkursu. Formularz należy wypełnić online i wysłać, a następnie wydrukować i dołączyć do przesyłki zawierającej pracę konkursową.

Na kopercie należy umieścić dopisek: JASNOWIDZE 2016.
Prace nadesłane w innym terminie nie zostaną przyjęte.
Decyduje data wpływu przesyłki.
 
10. Praca konkursowa powinna być starannie zapakowana i zabezpieczona przed uszkodzeniem. Prace konkursowe, które dotrą uszkodzone w stopniu uniemożliwiającym ich ocenę, nie będą brane pod uwagę. 
 
11. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swoich prac na stronach internetowych Organizatora w celu ogłoszenia wyników Konkursu, jego promocji i zaprezentowania zwycięskich i wyróżnionych prac na wystawie pokonkursowej oraz w katalogu pokonkursowym.
 
12. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu, a także w celu przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz informowania o Konkursie.
 
13. Konkurs przebiega jednoetapowo. Prace konkursowe będą oceniane przez dwa niezależne jury powoływane przez Organizatora:
a)  jury międzynarodowe pod przewodnictwem Moniki Hanulak;
b)  jury Wydawnictwa Dwie Siostry pod przewodnictwem Ewy Stiasny. 
W skład jury międzynarodowego będzie wchodziło od 3 do 5 osób.
W skład jury Wydawnictwa Dwie Siostry będzie wchodziło od 3 do 5 osób.
 
14. Ocenie podlegają: jakość artystyczna projektu, oryginalność, forma pobudzająca dziecięcą wyobraźnię i treść uwzględniająca dziecięcą wrażliwość.
 
15. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 15 marca 2017 roku na stronie internetowej Konkursu.
 
16. W Konkursie przewidziane są 3 kategorie nagród:
a)  nagroda główna w wysokości 2500 euro oraz 2 wyróżnienia honorowe – przyznawane przez jury międzynarodowe;
b)  nagroda w postaci wydania książki przyznawana przez jury Wydawnictwa Dwie Siostry;
c)  udział najlepszych projektów wybranych przez jury wydawnicze w wystawie pokonkursowej.
 
17. Nagroda pieniężna w wysokości 2500 euro przyznana przez jury międzynarodowe zostanie przekazana na konto laureata 
lub laureatów w terminie 30 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu. Nagrody finansowe podlegają opodatkowaniu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.
 
18. Organizator zastrzega sobie prawo pierwodruku projektów zgłoszonych do Konkursu i oświadcza, że podejmie decyzję w sprawie ich wydania w ciągu 90 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu. Po tym terminie prawo pierwodruku przestaje obowiązywać. Uczestnicy Konkursu, których projekty zostaną zakwalifikowane do wydania, zobowiązują się do współpracy z Organizatorem w tym zakresie.
 
19. Projekty zakwalifikowane do wydania ukażą się w języku polskim.
 
20. Zdobywca nagrody przyznawanej przez jury Wydawnictwa Dwie Siostry oraz uczestnicy Konkursu, których projekty zostaną zakwalifikowane do wydania, zawrą z Organizatorem stosowną umowę wydawniczą, zgodnie z którą przygotują książkę do wydania, przeniosą na Organizatora autorskie prawa majątkowe oraz otrzymają jednorazowe honorarium.
 
21. Organizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych. Prace nagrodzone w Konkursie przechodzą na własność Organizatora i będą w przyszłości wykorzystywane wyłącznie w celach promocyjnych i wystawowych i zgodnie z postanowieniami odrębnych umów. Pozostałe prace gromadzone są w archiwum Organizatora w wersji elektronicznej, a ich nadesłane wydruki mogą być odbierane przez twórców w siedzibie Organizatora w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia wyników. Po tym czasie nieodebrane wydruki zostaną zniszczone.
 
22. Jury międzynarodowe może nie przyznać nagrody głównej, jeśli żadna praca konkursowa nie spełnia wszystkich wymagań określonych w Regulaminie, w szczególności określonych kryteriów oceny. W przypadku gdy praca konkursowa nagrodzona nagrodą główną ma kilku autorów, nagroda główna nie podlega zwielokrotnieniu, lecz zostaje podzielona proporcjonalnie do liczby autorów.
 
23. Nadesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Regulamin konkursu
 w pliku pdf do pobrania TUTAJ.