Dodano do koszyka

 

ZALOGUJ SIĘ

Nie masz jeszcze konta?

Aby robić u nas zakupy, musisz się zarejestrować i założyć konto klienta.


Załóż konto »

 


Regulamin konkursu – edycja 2014


1. JASNOWIDZE to cykliczny, coroczny, międzynarodowy konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci w języku polskim lub angielskim.

2. Organizatorem Konkursu jest
Wydawnictwo Dwie Siostry Sp. z o.o.
al. 3 Maja 2 m. 183
00-391 Warszawa
NIP 525 233 46 25; KRS 0000236292

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Konkursu.

4. Celem Konkursu jest inicjowanie procesu tworzenia pięknych i wartościowych książek dla dzieci oraz odkrywanie młodych utalentowanych twórców i stwarzanie im możliwości zaistnienia na polskim i międzynarodowym rynku wydawniczym. 

5. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do projektantów książek, grafików, ilustratorów, plastyków oraz studentów uczelni artystycznych.

6. Udział w Konkursie mogą wziąć debiutanci i doświadczeni twórcy, z Polski i z zagranicy, indywidualnie lub zespołowo. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wskazanych w pkt. 7 Regulaminu.
Prace konkursowe powinny być dotychczas niepublikowane.
Nadesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z oświadczeniem, że autorowi lub autorom przysługują do niej wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe oraz że praca konkursowa jest w pełni oryginalna, nie zawiera żadnych niedozwolonych zapożyczeń z innych utworów i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
 
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, sponsorów nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych.

8. Przedmiotem Konkursu jest projekt ilustrowanej książki dla dzieci w języku polskim lub angielskim. Praca konkursowa powinna zawierać:
a)  scenariusz całości (konspekt) – maksymalnie 3 standardowe strony tekstu (5400 znaków ze spacjami) + 3 przykładowe rozkładówki (maksymalny format rozkładówki: A-2) + okładka
lub
b)  scenorys (storyboard) całej książki – maksymalnie 24 strony (maksymalny format strony: A-3) + 3 przykładowe rozkładówki (maksymalny format rozkładowki: A-2) + okładka.
Dodatkowo należy dołączyć płytę CD lub DVD zawierającą pracę konkursową (tekst – format: DOC, DOCX lub RTF; grafika – format: TIFF lub PSD, 300 dpi, CMYK).

9. Prace konkursowe należy nadsyłać od 15 listopada do 15 grudnia 2014 roku na adres:
Wydawnictwo Dwie Siostry
al. 3 Maja 2 m. 183
00-391 Warszawa

W kopercie należy umieścić także formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konkursu. Formularz należy wypełnić online i wysłać, a następnie wydrukować i dołączyć do przesyłki zawierającej pracę konkursową.

Na kopercie należy umieścić dopisek: JASNOWIDZE 2014.
Prace nadesłane w innym terminie nie zostaną przyjęte.
Decyduje data wpływu przesyłki.
 
10. Praca konkursowa powinna być starannie zapakowana i zabezpieczona przed uszkodzeniem. Prace konkursowe, które dotrą uszkodzone w stopniu uniemożliwiającym ich ocenę, nie będą brane pod uwagę. 
 
11. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swoich prac na stronach internetowych Organizatora w celu ogłoszenia wyników Konkursu, jego promocji i zaprezentowania zwycięskich oraz wyróżnionych prac na wystawie pokonkursowej.
 
12. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu, a także w celu przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz informowania o Konkursie.
 
13. Konkurs przebiega jednoetapowo. Prace konkursowe będą oceniane przez dwa niezależne jury powoływane przez Organizatora:
a)  jury międzynarodowe pod przewodnictwem Daniela Mizielińskiego;
b)  jury Wydawnictwa Dwie Siostry pod przewodnictwem Ewy Stiasny. 
W skład jury międzynarodowego będzie wchodziło od 3 do 5 osób.
W skład jury Wydawnictwa Dwie Siostry będzie wchodziło od 3 do 5 osób.
 
14. Ocenie podlegają: jakość artystyczna projektu, oryginalność, forma pobudzająca dziecięcą wyobraźnię i treść uwzględniająca dziecięcą wrażliwość.
 
15. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 28 lutego 2015 roku na stronie internetowej Konkursu.
 
16. W Konkursie przewidziane są 3 kategorie nagród:
a)  nagroda główna w wysokości 2500 euro oraz 2 wyróżnienia honorowe – przyznawane przez jury międzynarodowe;
b)  nagroda w postaci wydania książki przyznawana przez jury Wydawnictwa Dwie Siostry;
c)  udział najlepszych projektów wybranych przez jury wydawnicze w wystawie pokonkursowej.
 
17. Nagroda pieniężna w wysokości 2500 euro przyznana przez jury międzynarodowe zostanie przekazana na konto laureata
lub laureatów w terminie 30 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu. Nagrody finansowe podlegają opodatkowaniu zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
 
18. Organizator zastrzega sobie prawo pierwodruku projektów zgłoszonych do Konkursu i oświadcza, że podejmie decyzję w sprawie ich wydania w ciągu 90 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu. Po tym terminie prawo pierwodruku przestaje obowiązywać. Uczestnicy Konkursu, których projekty zostaną zakwalifikowane do wydania, zobowiązują się do współpracy z Organizatorem w tym zakresie.
 
19. Projekty zakwalifikowane do wydania ukażą się w języku polskim.
 
20. Zdobywca nagrody przyznawanej przez jury Wydawnictwa Dwie Siostry oraz uczestnicy Konkursu, których projekty zostaną zakwalifikowane do wydania, zawrą z Organizatorem stosowną umowę wydawniczą, zgodnie z którą przygotują książkę do wydania, przeniosą na Organizatora autorskie prawa majątkowe oraz otrzymają jednorazowe honorarium.
 
21. Organizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych. Prace nagrodzone w Konkursie przechodzą na własność Organizatora i będą w przyszłości wykorzystywane wyłącznie w celach promocyjnych i wystawowych i zgodnie z postanowieniami odrębnych umów.
 
22. Jury międzynarodowe może nie przyznać nagrody głównej, jeśli żadna praca konkursowa nie spełnia wszystkich wymagań określonych w Regulaminie, w szczególności określonych kryteriów oceny. W przypadku gdy praca konkursowa nagrodzona nagrodą główną ma kilku autorów, nagroda główna nie podlega zwielokrotnieniu, lecz zostaje podzielona proporcjonalnie do liczby autorów.
 
23. Nadesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.